Súhlas so spracovaním osobných údajov:

SÚHLASÍM S PODMIENKAMI SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV AKO SÚ POPÍSANÉ NIŽŠIE.

V zmysle článku 6 odsek 1, písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) svojim podpisom ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré som poskytol spoločnosti Arthur Hunt s.r.o., so sídlom Obchodná 24, 811 06 Bratislava, IČO: 35 797 991, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22668/B, (ďalej len „Spoločnosť“), za účelom výberu vhodných kandidátov pri poskytovaní personálneho poradenstva pre klientov spoločnosti.

Súhlasím s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli spracúvané Spoločnosťou v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko kandidáta, fotografia obsiahnutá v životopise, dátum narodenia, pohlavie, národnosť, štátna príslušnosť, trvalé a prechodné bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, stav, počet a vek detí, meno a stručná informácia o partnerovi, absolvované školy, kurzy, iné aktivity, informácie o pracovných skúsenostiach (zamestnávateľ, stručná charakteristika zamestnávateľa, doba zamestnania, pozícia, obsah pracovnej činnosti, dôvod zmeny), zvláštne odborné znalosti, jazykové znalosti, znalosť práce s PC, vodičský preukaz, absolvovanie vojenskej služby, záujmy, súčasné a očakávané finančné ohodnotenie, možné miesto, dátum nástupu do nového zamestnania, záujem o pracovnú pozíciu a podpis.

Súčasne súhlasím so spracúvaním osobných údajov, ktoré sú výsledkom testov osobnosti. Testy osobnosti sú vykonávané buď priamo kandidátom online cez platformu spoločnosti poskytujúcej tieto služby alebo priamo na osobnom pohovore s kandidátom. Výsledky testov môžu byť poskytované klientom, ktorí si ich u konkrétneho kandidáta vyžiadajú. Absolvovanie testov osobnosti bude vždy s kandidátom vopred dohodnuté a odsúhlasené.

Zároveň dávam súhlas s poskytnutím, sprístupnením a/alebo cezhraničným prenosom poskytnutých osobných údajov z informačného systému Spoločnosti ako klientom spoločnosti Arthur Hunt alebo spoločnosti v rámci skupiny Arthur Hunt, a to výhradne pre rovnaký účel a po oboznámení o plánovanom poskytnutí, sprístupnení, či cezhraničnom prenose, pričom v jednotlivých prípadoch mám právo takéto poskytnutie, sprístupnenie, alebo cezhraničný prenos osobných údajov slobodne odmietnuť.

Tento súhlas je platný počas 10 rokov od jeho udelenia, pokiaľ nedôjde k jeho odvolaniu pred uplynutím tejto lehoty.

Súčasne potvrdzujem, že súhlas udeľujem dobrovoľne a porozumel som, že súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Súhlas je možné odvolať na základe vlastnoručne podpísanej písomnej žiadosti doručenej do sídla Spoločnosti alebo emailom na adresu (office@arthur-hunt.sk). Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Potvrdzujem, že mi Spoločnosť poskytla všetky informácie podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a tiež všetky oznámenia podľa článku 15 až 22 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov pred poskytnutím tohto súhlasu a potvrdzujem, že som ich prijal a porozumel som im.

Arthur Hunt – založená v roku 1991 – je jednou z najvýznamnejších personálno-poradenských spoločností v Európe. Špecializuje sa na poskytovanie personálneho poradenstva pre senior a top manažérske pozície pre klientov v najrôznejších odvetviach, a to najmä s použitím metódy Executive Search, teda priameho oslovovania vhodných kandidátov.

Arthur Hunt ponúka a poskytuje svoje služby prostredníctvom vlastného medzinárodného tímu Partnerov a Konzultantov v 10 európskych krajinách a tiež v spolupráci s ďalšími personálno-poradenskými spoločnosťami na celom svete. Hlavné sídlo spoločnosti je v Paríži.

Na Slovensku je táto sieť reprezentovaná spoločnosťou:

Arthur Hunt s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vložka číslo 22668/B, so sídlom Obchodná 24, 811 06 Bratislava, IČO 35 797 991 (ďalej len „Spoločnosť“).

Spoločnosť v zastúpení oprávnených pracovníkov získava a spracúva osobné údaje za účelom za účelom výberu vhodných kandidátov pri poskytovaní personálneho poradenstva pre klientov Spoločnosti. Všetky získavané a spracúvané osobné údaje sú pre daný účel relevantné.

Kandidát poskytuje osobné údaje výhradne na dobrovoľnej báze.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov ako aj o Vašich právach nájdete TU

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.