Informácie o spracúvaní osobýnch údajov

Informácie pre dotknutú osobu a oznámenia o právach dotknutej osoby podľa článku 13 a článkov 15 až 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Ochrana súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov.

Tento dokument Vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázku ohľadom spracúvania svojich osobných údajov a taktiež ďalšie dôležité informácie.

Odporúčame Vám, aby ste si informácie obsiahnuté v tomto dokumente dôkladne prečítali. Zmeny týkajúce sa podmienok ochrany osobných údajov Vám budú oznámené formou aktualizácie tohto dokumentu. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame Vaše osobné údaje.

O nás – Arthur Hunt s.r.o.

Arthur Hunt – založená v roku 1991 – je jednou z najvýznamnejších personálno-poradenských spoločností v Európe. Špecializuje sa na poskytovanie personálneho poradenstva pre senior a top manažérske pozície pre klientov v najrôznejších odvetviach, a to najmä s použitím metódy Executive Search, teda priameho oslovovania vhodných kandidátov.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime nielen právnymi predpismi Slovenskej republiky, ale aj nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, je spoločnosť:

Arthur Hunt s.r.o.
Obchodná 24, 811 06 Bratislava
IČO: 35 797 991

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 22668/B

Kontaktné údaje
Emailová adresa: office@arthur-hunt.sk
Telefónne číslo: 02/ 526 327 61

Zodpovedná osoba predstavuje osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v Arthur Hunt s.r.o.. Zodpovedná osoba Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, povinností vyplývajúcich nám z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov alebo otázky k informáciám obsiahnutým v tomto dokumente. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov: e-mailová adresa: jana.schellingova@arthur-hunt.sk.

Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje získavame priamo od Vás, a to:

 • odoslaním kontaktného formuláru,
 • odoslaním online formuláru alebo emailu s priloženým životopisom,
 • vzájomnou komunikáciou (osobne, online, písomne)

V rámci kontaktného formulára nevyhnutne potrebujeme Vašu emailovú adresu, meno a priezvisko, aby sme mohli vybaviť Vašu požiadavku. Zadať môžete aj telefónne číslo, tento údaj však nie je povinný. Ak nám v odoslanej správe pošlete nejaké ďalšie údaje, na účel vybavenia Vašej požiadavky spracúvame aj tieto údaje.

Pri reakcii na niektorý z našich otvorených projektov odosielate formulár s priloženým životopisom. V tomto formulári od Vás vyžadujeme Vaše meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo a stiahnutie životopisu.

Presný zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v súhlase so spracovaním osobných údajov, ktorého znenie je dostupné TU. Nie je však možné vylúčiť, že v životopise, ktorý nám zašlete sa budú nachádzať aj iné osobné údaje, ktorých zoznam nie je možné v tejto chvíli určiť. Uvedené platí rovnako v prípade, ak nám počas pohovoru, na ktorý Vás pozveme oznámite ďalšie informácie, ktoré budú mať charakter osobných údajov. Berte, prosím, na vedomie, že aj takéto osobné údaje o Vás môžeme spracúvať, avšak vždy za účelom, pre ktorý ste nám ich poskytli.

Na aký účel spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na účel:

 • Vybavenia Vašej požiadavky cez kontaktný formulár.
 • Zaradenia kandidáta do výberu pre klientov našej Spoločnosti na účel poskytovania personálneho poradenstva. Vaše osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu a na vyššie uvedený účel. Tieto osobné údaje musíme spracúvať, pretože bez toho by nemohlo dôjsť k naplneniu účelu, pre ktorý ste nám ich poskytli. V každom prípade je však takéto poskytnutie z Vašej strany dobrovoľné.
 • V súvislosti s udelením Vášho súhlasu vedieme evidenciu s Vašimi identifikačnými údajmi, ako aj s uvedením dátumu udelenia/odvolania súhlasu a dátumom likvidácie Vášho životopisu a súvisiacich informácií.
 • Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na účel uplatňovania, preukazovania a obhajoby našich právnych nárokov. Takto údaje spracúvame len v prípade podozrenia na možný súdny spor alebo správne konanie.

Na základe čoho spracúvame Vaše osobné údaje (právny základ)?

Pri odoslaní všeobecného kontaktného formuláru spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu na používaní online formuláru pri vybavovaní Vašich požiadaviek.

Pri odosielaní formuláru s priloženým životopisom spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami poskytnutého súhlasu v súlade s informáciami, ktoré sme Vám poskytli prostredníctvom tohto dokumentu. Máte teda možnosť slobodne sa rozhodnúť, či nám svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov udelíte alebo nie.

Súhlas, ktorý ste nám udelili na spracúvanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adrese sídla spoločnosti Arthur Hunt s.r.o alebo emailom na adrese office@arthur-hunt.sk.

Evidenciu udelených súhlasov vedieme na základe zákona o ochrane osobných údajov a plníme si tým našu zákonnú povinnosť.

Uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie našich právnych nárokov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu chrániť si naše podnikateľské záujmy a práva. V prípade prebiehajúcich správnych alebo súdnych konaní spracúvame osobné údaje v súlade s príslušnými zákonmi.

Ochrana Vašich údajov

V Arthur Hunt s.r.o. platia striktné pravidlá, ktoré upravujú podmienky, za ktorých majú naši zamestnanci, resp. iné oprávnené osoby prístup k Vašim osobným údajom, ako aj to, ktoré osobné údaje môžu spracúvať. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované mimo Arthur Hunt s.r.o., s výnimkou prípadov, kedy sme oprávnení tak postupovať na základe udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu.

Osobné údaje spracúvame s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci informačného systému webovej stránky, ktorá sú zabezpečená SSL certifikátom a chránená v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

Oprávnenie spracúvať osobné údaje v mene Arthur Hunt s.r.o. vyplýva zamestnancom ako oprávneným osobám z pracovnoprávneho vzťahu. Naši zamestnanci majú prísne regulované prístupové oprávnenia do jednotlivých systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, pričom tieto prístupy sú monitorované a vyhodnocované. Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme povinní dodržiavať určité povinnosti. Medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré dodržiavame, patria:

 • spracúvame a zhromažďujeme Vaše osobné údaje len na jednoznačné a vopred určené účely.
 • vedome a neoprávnene nezasahujeme do Vašich práv na ochranu osobnosti a na ochranu súkromia.
 • chránime Vaše osobné údaje pred stratou, zničením a zneužitím.

Všetci naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje nesmú poskytovať tretím stranám bez Vášho súhlasu.

Kam putujú Vaše osobné údaje? Tretie strany a príjemcovia

Vaše osobné údaje sme oprávnení poskytnúť iným príjemcom, ktorí sú našimi klientmi a pre ktorých realizujeme projekty personálneho poradenstva, avšak vždy ide o poskytovanie údajov v rozsahu a na účel, na ktorý bol ste nám udelili súhlas. Rovnako môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje aj iným tretím osobám resp. príjemcom, ak ste nám na to vopred poskytli svoj súhlas.

Arthur Hunt s.r.o. v žiadnom prípade nezverejňuje získané osobné údaje.

Druhým prípadom, kedy dochádza k poskytovaniu Vašich osobných údajov, je ich poskytovanie iným spoločnostiam v rámci skupiny Arthur Hunt v rozsahu a na účel, na ktorý ste nám udelili súhlas a po Vašom predchádzajúcom súhlase s takýmto poskytnutím.

Tento postup nám umožňuje poskytnúť Vám pracovné príležitosti zo strany inej spoločnosti v rámci skupiny Arthur Hunt. Pri zdieľaní Vašich osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného dbáme na dodržiavanie všetkých bezpečnostných požiadaviek.

Pri poskytovaní našich služieb využívame aj podporu niektorých dodávateľov, ktorí môžu mať k Vašim osobným údajom prístup. Takýmito príjemcami môžu byť IT administrátor, poskytovateľ niektorých administratívnych činností a vývoj a administrácia webovej stránky.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín v rámci Európskej únie, ako aj do krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, a to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov a na základe Vášho súhlasu. V tomto prípade pôjde o prenos Vašich osobných údajov iným spoločnostiam v rámci skupiny Arthur Hunt alebo prenos osobných údajov Klientom našej Spoločnosti.

Vaše osobné údaje môžeme preniesť aj do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov, pokiaľ nám na to udelíte súhlas. V prípade, že v budúcnosti budeme uskutočňovať prenos osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany, zaväzujeme sa postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a vopred Vás na dané upozorniť.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas (10 rokov). Samozrejme svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na našu adresu.

Na účel uplatňovania, preukazovania a obhajoby našich právnych nárokov, súdnych alebo správnych konaní a plnení povinností v oblasti ochrany osobných údajov, uchovávame Vaše osobné údaje v súlade s príslušnými zákonmi.

Údaje z online formulárov vrátane zaslaných príloh uchovávame v administratívnom prostredí webovej stránky 6 mesiacov. Po uplynutí tejto doby sú všetky údaje a súbory automatizovane vymazané.

O stave spracúvania svojich osobných údajov sa tiež môžete kedykoľvek informovať zaslaním žiadosti o informovanie.

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte nám na office@arthur-hunt.sk.

Aké máte práva?

Vaše práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v článku 15 až 20 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

V zmysle vyššie uvedeného máte právo od nás požadovať:

 • prístup k svojim osobným údajov podľa článku 15 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Máte právo žiadať o potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje a v prípade, ak áno (poskytneme Vám jednu kópiu) máte právo na odpovede na všetky Vaše otázky vymedzené v tomto článku nariadenia;
 • opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov podľa článku 16 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Ak o Vás vedieme nesprávne osobné údaje máte právo, aby sme ich opravili. Tiež máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na konkrétny účel. Ak odvoláte súhlas Vaše osobné údaje na účel personálneho poradenstva vymažeme, pričom všetky tieto práva si u nás môžete uplatniť písomne alebo elektronicky;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Ak zistíte, že o Vás vedieme nesprávne osobné údaje máte právo požiadať nás, aby sme tieto osobné údaje obmedzili počas doby, kým nedôjde k náprave. Tiež máte rovnaké právo, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore so zákonom alebo ak Vaše údaje už nepotrebujeme na účel, pre ktorý ste nám ich poskytli, avšak Vy ich potrebujete na uplatnenie svojich práv, a pod.;
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa článku 20 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Ak spracúvame Vaše údaje v automatizovanej forme máte právo preniesť ich inému subjektu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné;
 • právo namietať a namietať proti automatizovanému rozhodovaniu podľa článku 21 a 22 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Máte právo namietať, ak by sme Vaše osobné údaje spracúvali na základe nášho oprávneného záujmu (kedy Váš súhlas nie je potrebný) alebo ak by sme uskutočňovali profilovanie.

Ako každý iný subjekt aj my máme povinnosť viesť v našej evidencii správne a aktuálne osobné údaje. Bez vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali a príslušné zmeny nám aj zdokladovali.

Všetky súhlasy, ktoré ste nám udelili na spracúvanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adrese sídla spoločnosti Arthur Hunt s.r.o. alebo na emailovej adrese office@arthur-hunt.sk.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od Vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov a ste oprávnený odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov. Bez ich poskytnutia však nie sme schopní Vašu požiadavku vybaviť alebo Vás zapojiť do našich projektov personálneho poradenstva.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich informačných systémoch. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať, ak ste zistili, že o Vás vedieme nesprávne alebo neaktuálne záznamy.

Rovnako máte právo obrátiť sa so sťažnosťou priamo na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Posledná aktualizácia dňa 18.04.2023

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.